Hra Time Management

Home >> time management nove generace >> hra timemanagement

Hra z Vašší alternativní budoucnosti
klíčo slova: EQ, úspěch, řízení času, dosahoní cílů, time management nové generace
autor: Libor Činka

Jak hrát?

Dokᾞete se vyhnout či vyprostit z pasti smyček opakovaného byť zdánlivě logického neproduktivního jednání? Rozhodujete se jak chcete, aby příběh pokračoval výběrem varianty► . Objevíte recept milionáře na úspěch i tip za 25 000 dolarů, anebo zavaleni stresem skončíte straššnou smrtí :))? 

Hra je na principu gamebooků, nebo u nás dříve vysílaného seriálu "Příběhy kuchaře Svatopluka Kuřátka" jehož pokračoní ovlivňovali dici hlasoním zapnutím světel.

zivotni-vanoce-banner-468x60.jpg

Začátek příběhu

T.
Při sledoní TV zachytíte konec pořadu o expertovi v Time Managementu panu Kairosovi.
Protožže se chcete ješště zdokonalit a rozvíjet svou osobnost, zatelefonujete do TV o kontakt na p. Kairose. 
Pokud si přejete pokračovat takto, klikněte na kód  F
► Nemáte zájem lépe využžívat čas. A pokračujete dál. Klikněte na kód NG
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 N.
Máte docela šštěstí. Probíráte se v nemocnici v sádrovém krunýři, nemůžžete se pohybovat, ale žžijete.
► Klikněte na kód  MM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


M.
Čtvrtá generace (+no) dá přednost člověku před časem. Je-li cílem spokojenost člověka, pak o ní rozhodují nejen výsledky, ale i cesta k nim. Prioritní je pohoda v naššich žživotních rolích, která podmiňuje dobrý konečný výsledek. 
► Klikněte na kód  NT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


R.
Po rozhovoru s p. Kairosem, který m učinil nabídku přesně dle Vaššich potřeb, zjiššťujete, žže termíny konání začínají v pátek, a vy máte pravidelné páteční porady, které se protahují do pozdního odpoledne.
► Musíte tedy konstatovat, žže nemáte v brzké budoucnosti čas pro účast na programu o Time managementu. 
Pokračoní: Zasahuje náhoda. Představte si, žže jste si hodili kostkou:
Padlo jedno z čísel: 1,2, jděte na NM
Padlo jedno z čísel: 3,4, jděte na MF
Padlo jedno z čísel: 5,6 jděte na MM
► Zařizujete si záležžitosti tak, abyste se mohl zúčastnit programu o Time managementu. Pokud si přejete pokračovat takto, klikněte na kód  P
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 S.
Stanovte si realistické a dosažitelné cíle, rozdělte je na jednotlivé kroky. 
Lze dosáhnout vššeho, rozložžíme - li to na dostatečně malé díly.
 
Slovy Aristotela „Dokonalost se skládá z maličkostí, sama vššak není žádnou 
maličkostí.„
► Klikněte na kód  G

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


P.
Zúčastníte se programu, který se dosti výstižžně nazý „Schůzka s osudem“. Dozvídáte se nejen mnoho poznatků z Time managementu, tak jak jste si to představovali, ale i o fungoní lidské mysli, o komunikaci se svojí psychikou, o vědomí a podvědomí, síle vnitřních představ a dosahoní vynikajících výsledků.
Máte radost z toho, žže některé věci jste dělali intuitivně již dříve. V budoucnu se tak díky hlubššímu poznání a pochopení vyhnete zbytečným chybám. 
► Chápete v hloubi své dušše, žže tento program m můžže dát silný impuls a základní orientaci, a žže hlavní práce na Vaššem rozvoji začne až vykonáním jednotlivých kroků. Víte, žže něco je za něco. Pokud si přejete pokračovat takto, klikněte na kód H
► Chcete vše umět a zvládat již ke konci kurzu. Pokud si přejete pokračovat takto, klikněte na kód  S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


F.
Vytáčíte číslo 777 7777. Asistentka p. Kairose m oznamuje, žže pan ředitel není přítomen, a ptá se, co pro s můžže udělat.
► Řekněte jí, žže se chcete jen na něco zeptat, žže zavoláte později, a zav욹ujete. Ve své databance zadáte hodinu, kdy m zvukový signál připomene, žže máte telefonovat.
Pokud si přejete pokračovat takto, klikněte na kód  R
► Řeknete jí, žže se chcete jen na něco zeptat, žže zavoláte později, a zav욹ujete. Pak se vrháte na další práci.... Pokud si přejete pokračovat takto, klikněte na kód NM
Požžádáte ji aby m pan Kairos zpětně zavolal na Vašše telefonní kód. Pokud si přejete pokračovat takto, klikněte na kód  R
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


H.
V jedné části programu trénujete metodu vizualizace dosažžení cíle, kterou například využžívají ššpičkoví sportovci i úsp칚né světové osobnosti.
Představujete si dosažžení svých cílů. Jste sami sobě režiséry a tvůrci svého žživota. Víte, žže jen neomezovaná fantazie m účinně pomůžže. Řeč obrazů je řečí mozku, je jeho upřednostněným programovacím jazykem. 

Dovolujete sami sobě vnímat jakýsi vnitřní snový film, kde hrajete hlavní roli úsp욹né osobnosti. Co chcete vidět, pociťovat a slyššet. Jak poznáte, žže jste dosáhli cíle? Představujete si, jak jednáte, jaké překᾞky se objevují na Vašší cestě a jak je překonáte. Také si všímáte, jak v tomto filmu zacházíte s časem, jak se kažždý den přibližžujete k cíli. Stanovujete si priority. Kladete si otázky „Které to jsou ty správné věci, činnosti k dosažžení Vaššich cílů?"
Představujte si ohlasy na své úspěchy, možžná m někdo poklepe obdivně na rameno, snad vnímáte úsměvy lidí kolem. Jaké jsou Vašše vnitřní, skutečně vnitřní pocity z dosažžení Vaššich snů? Pohybujete se ve mi vytvořené virtuální realitě. Vnímáte, jak se přibližžujete k hmatatelným výsledkům. 
Na pravém místě v pravém čase děláte správné věci a setkáte se se správnými lidmi. Jdete po cestě svého žživota dál do budoucnosti a všemi smysly si vychutnáte radost ze žživota.
► Rádi si natrénujete metody, které použžívají ti nejúspěšnějšší. Pokud si přejete pokračovat takto, klikněte na kód  TH
Protožže jste o tom nikdy neslyššeli, nevěříte v to, žže by to mohlo pomáhat. Považžujete takovéto postupy za ztrátu času. Pokud si přejete pokračovat takto, klikněte na kód  NZ
 

 

 

 

 

 

 


G.
Na programu „Setkání se svým osudem„ jste seznamoni s generacemi plánoní času.
Tři generace mají jednotlivé výhody a také celou řadu negativ. Čtvrtá generace se snažží syntetizovat výhody a doplnit je o celistvý pohled na rozvoj člověka. Zamýšlíte se nad svým přístupem k času a zjiššťujete, žže jste využžívali hlavně:

► 1.generaci, která se pokusila zavést pořádek, v tom, co JE. Pokud si přejete pokračovat takto, klikněte na kód  M 

► 2.generaci, která tento přehled obohatila o časový prvek. Tedy nejen CO, ale i KDY.
Pokud si přejete pokračovat takto, klikněte na kód  M

► 3.generaci,která zpřesňuje CO s vyjasněním souvislostí a cílů, precizuje KDY a hlouběji se zabý JAK. Zadí pojem priorit a delegoní. Je zaměřena na dlouhodobé výsledky, ke kterým se blížžíme v denním plánoní. 
I když pracuje s cíli, nedá je do souvislostí s hlubokými hodnotami každého jedince, jeho rolemi a posláními. Třetí generace je přesná v oblasti výsledků, ale člověk cítí, žže on sám, tedy ten, kdo výsledky tvoří, zůstá pozadí. Pokud si přejete pokračovat takto, klikněte na kód  M 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TZ.
Možžná m to připomíná tzv. Princip 20 : 80 nazývaný podle autora Paretův. 
20 % správně zvolených aktivit vede k 80% zisku a tedy větššímu úspěchu. 
Pro denní práci to znamená, žže se nevěnujete nejprve nejlehčím, nejzajímavějšším nebo časově nejméně náročným činnostem, nýbržž je vykonáme podle jejich významu a důležžitosti. Na konci plánovaného období (např. pracovního dne) budete mít vyřízeny alespoň ty nejdůležžitější věci.
► Klikněte na kód  NN
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TT.
Ocitáte se mezi lidmi, které poznáte, avššak oni jakoby s neviděli. S údivem zjiššťujete, žže nemáte vlastní tělo, přesto ale existujete v jakémsi neznámém skupenství. Náhle se dostavuje poznání, jste na svém vlastním pohřbu. Pozorujete své nejbližšžší a jako byste jim mohli číst myššlenky, zcela jasně vnímáte, jak na s vzpomínají. Kdybyste měli tu možžnost vrátit čas, co byste změnili? Co byste dělali jinak? Jak byste trávili čas a čím? 
► No ššance....Klikněte na kód  T
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TN.
Známý výrok praví„ Chybovat je lidské", ale my máme velmi často díky výchově, okolí a vzdělávacímu systému negativní program,„ Jsem ššpatný, dělám chyby a to je zlé". Pokud chceme být spokojenějšší, je důležžité, abychom změnili názor, žže chyby jsou ššpatné. Slovy jednoho velmi bohatého a úsp칚ného mužže T. Watsona ml., zakladatele IBM: „ Chcete - li být dvakrát úsp욹nějšší nežž doposud, musíte dělat dvakrát více chyb“. Když uděláte chybu, je to pro s signál, jak to př횹tě nedělat. Chytří lidé se dokᾞí poučit z chyb druhých, a dělat tak méně vlastních.► Klikněte na kód  NR
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

TM.
Stanovujete si čas pro setkání se svými vizemi a cíli.
► Chcete si pravidelně vytřet návyk setkávat se sám se sebou, se svými myššlenkami. Hledáte cestu k harmonii. Pravidelnou činností ve stejnou dobu si VṚ mozek zvykne být maximálně připravený v tuto dobu. Bude chtít dušševní potravu, jako chcete jíst, když je čas. Pokud si přejete pokračovat takto, klikněte na kód  NN
► Rozhodujete se, žže kdykoliv budete mít čas, tak se podíte do svého TM. Pokud si přejete pokračovat takto, klikněte na kód TF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TR.
Hledáte příklady k výroku 
„Je rozdíl mezi děláním věcí správně, a děláním věcí správných."

► A jste odhodláni nasadit vššechny své síly na precizoní činností do dokonalosti. Pokud si přejete pokračovat takto, klikněte na kód  NN
► Pravidelně se ptáte sami sebe „Co mohu právě teď dělat nejdůležžitějšího? Je to právě to, co nyní dělám? Dělám hlavně správné věci, které jsem přijal jako součásti mé žživotní cesty?" Pokud si přejete pokračovat takto, klikněte na kód  NS
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TS.
Zastavte se a zamyslete se nad „Principem bodu obratu„
Hledám kritický okamžik situace, pozoruji tendence svého programu a v případě potřeby aktivně rozbíhám věci novým směrem, vytřím nový program. ► Klikněte na kód  NN
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TP.
„Kdo neřídí, je řízen!" 
► Pokud si stále myslíte, žže nejste robot, abyste plánovali. … Pokud si přejete pokračovat takto, klikněte na kód  MM 
► Chcete-li být pánem svého osudu, jděte na … kód TM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TF.
Při zpětném poohlédnutí na svůj týdenní plán a nesplněné úkoly
► Se m hlavou začnou točit výčitky svědomí a původní nadšení se vytrácí. Kdesi v hloubi mysli kolují myššlenky jako „ Celé plánoní je blbost, jsou to jen teorie, vím kam to vedlo v minulosti. Pokud si přejete pokračovat takto, klikněte na kód  TP
► Analyzujete příčiny neúspěchu a kladete si na cíl orientované otázky„ Jak to mohu vyřešit?; Jak to mohu dělat jinak, jak lépe." Pokud si přejete pokračovat takto, klikněte na kód  TN
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TH.
Na programu Time management 4. generace jste vyzni k zamyššlení nad žživotními hodnotami a vizemi.
► Podivíte se něčemu tak odtažžitému od časového managementu a raději se zabýte jinými myššlenkami. Pokud si přejete pokračovat takto, klikněte na kód MM
► Zamýšlíte se nad svým žživotem a dáte si věci do souvislostí. Možžná se budete chtít pravidelně setkávat s myššlenkami o své cestě a správnosti směru, kam jdete. Pokud si přejete pokračovat takto, klikněte na kód  TR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TG.
te si pozor, aby jste si naplánovali nejen čas na relaxaci - regeneraci sil, ale také předvídáte vliv neočekávaných a mi neovlivnitelných událostí.
► Započítáte vyrovnávací časové rezervy, takže si termínujete asi jen 60% času během dne. Pokud si přejete pokračovat takto, klikněte na kód TR
► Rozhodnete se raději neplánovat.Připadá m to příliš složžité... Pokud si přejete pokračovat takto, klikněte na kód  MM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


NZ.
Vracíte se z kurzu s názory
► Nejsem robot, abych si plánoval žživot...Pokud si přejete pokračovat takto, klikněte na kód  MM
► Teď začíná první den mého žživota. Klikněte na kód  TP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


NT. 
V programu o modeloní úspěšných vzorů jednání se dozvídáte o Američanovi T. Hopkinsovi, který si na kažždý den stanovil 6 nejdůležžitějšších věcí, které chtěl vykonat. To za rok, tedy 365 dni, činilo 2190 důležžitých věcí. Jak mu to pomohlo? Stal se milionářem. 
► Rozhodnete se tuto metodu vyzkoušet. Pokud si přejete pokračovat takto, klikněte na kód  TM
► Nemáte čas na vybírání ššesti důležžitých věcí, mnohdy totižž musíte vyřídit desítky naléhavých maličkostí. Pokud si přejete pokračovat takto, klikněte na kód  NZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


NN.
Je m představen nový výsledkový plánovací nástroj 4. generace. Jeho pestrost a propracovanost s uchtila a vy plni odhodlání:
► Plníte kroužkový mechanismus několika exempláři formulářů od každého kusu.
Nádherné listy pro plános takřka přinutily vyplnit vššechny kolonky i časový harmonogram. Pokud si přejete pokračovat takto, klikněte na kód TF
► Rozhodnete se postupovat po malých krocích a začnete nejdříve se...zaznamenáním žživotního poslání, vizí do části Time manageru 4. generace, která je určena pro klíčové role a oblasti žživota. Dále jste si vzpomněli na slova p. Kairose, a do pevných hodin týdenního přehledu vřazujete jako základní kameny nejprve nejdůležžitějšší činnosti a teprve pak detaily a maličkosti. Pokud si přejete pokračovat takto, klikněte na kód  NF
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NM.
Dozvídáte se, žže v 13:00 je naléha porada
► Aby bylo možné zúčastnit se porady, rušíte aktivity na tuto dobu Pokud si přejete pokračovat takto, klikněte na kód  MZ
► Zjistíte si, o čem bude porada, a zda je důležité, abyste se jí účastnili po celou dobu, případně jestli se musíte účastnit osobně, či v zastoupení. Pokud si přejete pokračovat takto, klikněte na kód  TP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


NR.
Zamyslete se nad slovy: „Lidé dělají pořád totéž, stejným způsobem, a očekávají jiné výsledky". ► Klikněte na kód  TS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


NS.
V jedné knize čtete příběh Tip za 25 000 dolarů:
Prezident Schwab společnosti Bethlehem Steel, postavil podnikového poradce Ivyho Leea před neobvyklý úkol. “Ukažte mi, jak bych mohl lépe využžívat svůj čas,“ řekl. “Pokud to bude fungovat, vyplatím m jakýkoli rozumný honorář.“ Lee řekl: “Napište na list papíru důležžité věci, které máte vyřídit, a očíslujte je podle důležžitosti. Ráno pak začněte úkolem číslo jedna, a věnujte se mu, dokud ho nesplníte. Znovu zkontrolujte priority a pusťte se do úkolu číslo dvě. Neutíkejte od něho, dokud ho nevyřídíte. Potom přejděte k úkolu číslo tři a tak dál. I když se m nepodaří splnit časový plán, neberte to tragicky. Odpoledne zjistíte, žže jste vyřídil alespoň ty nejdůležžitějšší věci, nežž s polapily méně důležité úkoly. Klíčové je, abyste to dělal denně. Ověřujte si důležitost úkolů, jež máte splnit, rozhodujte o prioritách, napište si jejich seznam do plánu a řiďte se jím. Snažte se, aby se m to stalo každodenním zvykem. Až se přesvědčíte o hodnotě tohoto systému, seznamte s ním své podřízené. Pak mi pošlete šek s částkou, na kterou tenhle tip ceníte.“
Za několik týdnů poslal Schwab Leeovi ššek na 25 000 dolarů. Později říkal, žže to byla nejprospěšnějšší lekce, jakou kdy ve své manažerské kariéře zažil. 
► Rádi byste věděli, jaký systém plánoní je nejvhodnějšší. Pokud si přejete pokračovat takto, klikněte na G
► Chcete další příběh o úspěchu. Pokud si přejete pokračovat takto, klikněte na NT
► Chcete to vědět o něco exaktněji. Pokud si přejete pokračovat takto, klikněte naTZ

 

 

 

 

 

 

 


NP.
Lze si myslet, žže některé věci je lepšší neřeššit. Pomohou vššak takové myššlenky k dlouhodobému řešení problémů, nebo jen na krátký čas uchlácholí, a zbaví psychické bolesti? ► Klikněte na NH

 

 

 

 

 

 

 


NF.
Při zpětném ohlédnutí na minulý týden, který jste věnovali postupnému zadění nových poznatků do žživota, začínáte pociťovat radost nad svým úspěšným jednáním.► Klikněte na MN
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NH.
Pozdě začínáte pracovat na úkolech, které mají být hotové v termínu. Nastavujete ve volném čase. Disharmonie a stres ve Vaššem žživotě pravděpodobně narůstá. 
Pokračoní: Zasahuje náhoda. Představte si, žže jste si hodili kostkou:
► Padlo jedno z čísel: 1,2,3. Klikněte na MR
► Padlo jedno z čísel: 4,5,6. Klikněte na MT
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NG.
Rádi se necháte překvapit událostmi..... Možžná si libujete v naléhavosti. Nasednete do auta, u kterého jste opětovně nedali opravit brzdy. V složžité dopravní situaci m selžžou brzdy zcela. VṚ vůz i Vy končíte rozmačkáni pod koly maďarského kamionu.
Pokračoní: Zasahuje náhoda. Představte si, žže jste si hodili kostkou:
► Padlo jedno z čísel: 1,2,3 jděte na MH
► Padlo jedno z čísel: 4,5,6 jděte na N
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MZ.
Domloute se na novém projektu a zapisujete si do svého TM činnosti a úkoly, které máte pro projekt připravit.
► Zadané úkoly, které musíte mít pro projekt hotové si naplánujete k řešení asi 2 dny před termínem odevzdání. Pokud si přejete pokračovat takto, klikněte na kód MP
► Odhadujete čas potřebný na zvládnutí úkolů, zakalkulujete časovou rezervu a rozdělíte je na jednotlivé kroky. S předstihem zap횹ete či zakreslíte je třeba i do několika týdenních formulářů, předcházejících konečnému termínu. Pokud si přejete pokračovat takto, klikněte na TG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MT.
štěstí lidé nezískávají zcela náhodou. 
Kažždý z nás má podíl na svém šštěstí a úspěchu ► Klikněte na TH
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MN.
O několik let později při oslavě Vaššeho žživotního jubilea máte nepopsatelné pocity z uznání, kterého se m dostá od nejbližšžších, přátel apod. šš žživot je naplněn harmonií, která stoupala v průběhu Vašší cesty. Je to konec nebo začátek hry?
► Klikněte na MG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MM.
Postupem času s okolnosti donutily se ohlédnout. Zjiššťujete, žže nežžijete žživot dle svých snů a představ. Vzpomínáte si na příběh o starém osamoceném člověku, který našel svůj deník z mládí, v kterém si kdysi zaznamenal své cíle. Přestal se v návalu problémů k svým předstam vracet, a až na sklonku svého žživota se nad nenaplněnými vizemi a promrhaným žživotem roztesknil. ► Klikněte na P
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MR.
Po asi dvouhodinové práci se dozvídáte, žže mezitím došlo ke změnám a Vašše práce byla zbytečná. Vracíte se ke svým poznámkám o novém pohledu na Time management nové generace. ► Klikněte na TR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MS.
Máte šštěstí, trocho propocená záda, ale práce je hoto.
► Klikněte na kód  P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


MP.
Jeden den před odevzdáním splněných úkolů dochází k naléhavým změnám.
Zasahuje náhoda. Představte si, žže jste si hodili kostkou:
► Padlo jedno z čísel: 1,3,5. Klikněte na kód  NH
► Padlo jedno z čísel: 2,4,6. Klikněte na kód  MS
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MF.
Porada probíhá jak jste očekávali. Vzhledem k pozdním příchodům začínáte o 12 minut později. Některým méně důležžitým bodům je věnono tolik prostoru, žže na ty opravdu důležžité zbylo málo času ke konci porady, kdy již byla větššina účastníků znuděná hovory o věcech, které se jich často ani netýkaly. Navíc se řešilo to, co již posledně a zase bezúspěšně. Zasahuje náhoda. Představte si, žže jste si hodili kostkou:
► Padlo jedno z čísel: 1,3,5. Klikněte na kód  NH
► Padlo jedno z čísel: 2,4,6. Klikněte na kód  MZ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MH.
Poslední, co ve své fyzickém žživotě vidíte, je nápis na kamionu 
PapalṚfárošš gulasz transport. 
► Klikněte na kód  TT
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MG.
Konec simulace budoucnosti. 
Dokázali jste se vyhnout či vyprostit z pasti smyček opakovaného neproduktivního jednání náhodou anebo promyššleně? Dokázali byste jít jinou cestou a opět dojít do cíle?. 
Objevili  jste recept milionáře na úspěch i tip za 25 000 dolarů? Pokud ne, otestujte jiné cesty.

Co vy na to? Co si odnášíte do dalššího žživota? Jaké hlavní myššlenky
Začněte získané využžívat. 
Pokud chcete, můžžete začít vyhledáním důležžitých informací, stačí kliknout na tlačítko hledej vlevo a zadat slova např. time management, NLP, úspěch, kariéra...

Hodně úspěchu přeje autor 
Libor Činka

 

Přechod na stránku Timemanagement nové generace


Home >> time management nove generace >> hra timemanagement

anglictina-kurz-300x300.gif

banner-sbi-skyscrapper-600x120.jpg

Stránky autora bestselleru
Ovládněte svůj mozek

hypno-head-skyscraper.png

Psychologie


Recent Articles

 1. Hlavní klíč k řešení problémů

  Apr 22, 17 12:31 PM

  Hlavní klíč k řešení problémů - hypnoterapeut Libor Činka o příčinách problémů a jejich řešení

  Read More

 2. top linky

  Feb 21, 17 07:08 PM

  Top linky na nejlepší stránky k zrychlenému učení a úspěchu

  Read More

 3. Psychologie

  Jan 22, 17 01:39 PM

  Psychologie dosahování cílů, překonávání překើek i sebeobrany před hloupostí.

  Read More