Učit se rychle

Anglicky s hypnózou za týden 
lépe nežž za 3 roky - proč se p
ropojením metod sugestopedie, new superlearning a hypnózy můžžete učit nejen rychle, ale i příjemně?


Odhalení: 
Jak se co nejlevněji a zároveň nejúčinněji naučit anglicky. 

Užž jen přečtení tohoto textu Vám můžže uššetřit tisíce. 


Autor: Libor Činka
hypnoterapeut, autor knih a programů s tréninky Superpaměti

Mnoho lidí se podívá na tuto stránku ze zvědavosti. 
Někteří si říkají, co je to za nesmysl. 
Je přirozené, žže tak myslí, musí tak myslet, protožže ve šškolách lidem vsugerovali obtížžnost učení. 
Pravda je vššak zcela odliššná.

zivotni-vanoce-banner-468x60.jpg

V následujícím textu se dozvíte:

 • Co brání lidem učit se snadno a v pohodě.
 • Co jim brání učit se rychle.
 • Co Vám bránilo pamatovat si dlouhodobě i trvale.
 • Jak si budete rychle a hlavně trvanlivě pamatovat.
 • Jak získáte nejlépe znalosti a dovednosti, po kterých toužžíte.

Jak zvládnete angličtinu co nejlevněji a zároveň výborně

Jakmile využžijete dalšší informace, které Vám zaššleme, doslova se před Vámi otevře svět nových příležitostí
Budete myslet v angličtině, bez překládání si v duchu. Budete moci velmi brzy číst v angličtině. Budete moci mluvit anglicky během jednoho týdne lépe, nežž to jde konvenčními postupy až po desítkách měsíců. 

Předtím můžžete být skeptičtí. Jakmile si však přečtete následující, začnete objevovat pravdu. 


Nechcete utrácet peníze za něco, co v minulosti nefungovalo. 
Nechcete se učit ve stresu v nudných školních lavicích a čekat 
s obavami, žže se na vás někdo bude dívat divně, káravě vás opravovat a podobně. 

Chcete se učit v pohodě
Možžná byste se nejraději naučili jen tak mimochodem, bez nucení se do učení

ŽŽe to nejde? 
Kdo to říká, žže to nejde? Učení jazyků nám bylo znechuceno ve šškole nevhodnými a pro mozek nelogickými postupy. Postupy vyučované na pedagogických školách doposud nerespektují ani základní principy stanovené J. A. Komenským. Učitelé navíc ignorujívědecké poznatky známé přes 30 let a doporučené jako optimální postupy organizací UNESCO - Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu. 
Psychologie vššak dávno zná praktické a inteligentní postupy využžívání mozku a paměti

Chcete opravdu rychlé řeššení? Rychlým řeššením není nabídnout Vám odkazy na všechny stránky s potřebnými možžnostmi, protožže za 16 let praxe jich máme stovky. Rychlým řeššením je zpomalit (na pár desítek minut namísto hodin prozkoumávání stovek rozsáhlých stránek) a seznámit se pečlivě s možžnostmi, abyste se vyvarovali ukvapeného rozhodnutí. 

Tím, žže budete zvědavě prozkoumávat myšlenky uvedené dále 
a budete si k nim přidávat vašše vlastní zkušenosti, 
tak budete chápat, žže jsou metody, které naučí kohokoliv 
snadno angličtinu (i cokoliv dalššího).

 

Začátky v sugestologických laboratořích

Existují postupy, které byly vyvinuty v psychologických laboratořích východního bloku. Jedna z nich vznikla v době psychologického boje mezi východem a západem. 
Jde o metody, které byly určené jen pro výcvik speciálních jedinců, vojáků, agentů a diplomatů. Metody, které byly jen pro vyvolené. 
Lidé, kteří je vyvíjeli, vššak pocítili lidskou povinnost zviditelnit tyto postupy navenek a dát je k dispozici všem. Tito vědci vššak narazili nautajení a perzekuci komunistické vlády. 

To zní jako příběh ze špionážního filmu, jenomže není. 
Leckdo pomyslí na podvod, jenomže jde o jeden z příběhů napsaný životem. Podvádějí jiní a svou mocí vsugerovali lidem, žže učení je těžké. 

Důvodů tajit účinné postupy je celá řada
Není totižž v zájmu lidí s vyšším postavením, aby je někdo předstihl. 
To je jedna z věcí, s kterou se setkávám při šškoleních ve firmách - vedoucí se v naprosté větššině nechtějí školit s podřízenými a to zejména protožže nechtějí, aby je někdo mohl ohrozit a měl možžnosti jako oni. 
Stejně tak nebylo v zájmu politiků v 60. letech 20 století, kdy experimenty umožžnily zapamatování stovek slovíček (během pár hodin s ohromující vybavitelností přes 90%), aby se o tom dověděli běžní lidé. 

Minulá doba sice pominula, avššak stále není v zájmu mnoha jedinců 
s mocí, aby se většina lidí učila snadno. 

Experiment provedený v Německu na lékařské fakultě dokázal, žže učení vedené mozkově kompatibilními metodami umožžnilo studentům zvládnout 6 let náročného studia jen za 1 rok, přičemž jejich znalosti byly lepší, nežž jaké b쾞ně dosahovali studenti regulérního studia. Důvod k oslavě 
a masové nasazení nové metody? Nikoliv. Profesoři by museli přestat jen přednášet a museli by se naučit učit. 

Moje známá, ředitelka významné jazykové šškoly, mi řekla: 
"Budu k tobě upřímná, je to skvělá věc, ale nás žživí to, žže se nám lidé vracejí do jazykových kurzů pro začátečníky.
Není šškoda být takto v moci jiných? 

Není po chuti učitelům, aby se naučili "Jak učit jinak", oni se přece učili tááák dlouho na pedagogické šškole, žže? 
Tak proč by se měli učit, jak učit druhé, beze stresu a rychleji? 
A navíc, by se museli snažit přemýššlet o psychologii, o motivaci, 
o paměti
 . . . . seznam je dlouhý. 
Kdyby takto přemýšleli například lékaři, tak bez dalššího vzdělávání by pošškozovali zdraví pacientů a ohrožžovali je na žživotě. 

Jenžže učitelé nikoho nepošškozují, žže? Ohromující omyl. Do mé psychoterapeutické ordinace chodí rodiče s dětmi a říkají o nich, žže mají ššpatnou paměť, žže jsou dyslektici, žže se neumí učit. 
Jen na téma, nekvalitními učiteli poškozenými jedinci bych mohl napsat knihu. Vžždy, když příchozí testuji, tak zjiššťuji, žže mají normální paměť. Problém je v tom, žže je nikdo nenaučil ji použžívat. 

Ve školách se totižž neučí, jak se soustředit, jak si pamatovatdlouhodobě, jak mluvit bez obav na veřejnosti, a to přestožže v Stručném psychologickém slovníku (Hartl, vydávaném opakovaně už od 1986) je obsažen i popis klíčových fází této efektivní výuky. 

Vzniká sugesce, žže studující mají problémy s pamětí a učením. Je to jinak, problém učit mají sami učitelé díky špatným metodám. 

Učení jazyků brání nevhodné postupy používané ve šškolách 
a klasických od školní výuky odvozených kurzech. 

Jste-li učitel, tak berte na vědomí, žže argumentuji proti metodám, nikoli proti mnoha schopným učitelů, kterých je vššak ve vztahu k celku velmi málo.

 

Co musí znát naši experti v zrychleném učení

Učitel, který umí učit rychle, musí v praxi využžívat desítky znalostí 
o lidské psychice. Musí znát a prakticky použžívat například: 
 

 • Millerovo číslo a vztah k soustředění a paměti
 • Chunking up a chunking down
 • VAK formátování informací
 • Poznání o mozkových polokoulích
 • Podvědomé – implicitní učení
 • Informační cyklus
 • Dekódování, koncertní a herecké čtení, VAK elaborace
 • Periferní stimulace

Hypnotická komunikace zajišťující soustředění a porozumění studentů po mnoho hodin atd. 

(Seznam by mohl pokračovat 100 stránkovým přepisem 
z mnohadenního výcviku. ) 


Protožže nejsem učitel, ale psychoterapeut a kouč, tak mám k lidem jiný přístup. Jsem jim k dispozici, aby mohli rozvíjet své možžnosti. Vím totižž, žže lidský mozek má neomezené možžnosti, a jeho schopnosti jsou od přírody nastavené na maximum

Od roku 1983 jsem po malých kouscích ještě jako student hledal postupy, jak se učit snadno a co nejrychleji. V letech 1994-6 jsem prožil výuku, o které jsem věděl 10 let. Bylo to jako sen. Zažil jsem to po řadě klasických kurzů, které mne stály mnoho peněz i času 
s takřka nulovými výsledky. První kurz angličtiny, který nejen mne, 
ale i dalšší účastníky naučil více, než jsem si dokázal představit. 
Od té doby jsem na svých kurzech paměti doporučoval, aby vššichni, kdo se chtějí naučit jazyk, absolvovali týden výuky vedený dříve utajovanými postupy. 
Postupně jsem shromáždil skupinku speciálně v zahraničí vycvičených specialistů a začal pořádat kurzy ve své společnosti 
s názvem CETROS, což znamená CElostní TRénink OSobnosti. 

Celá řada lidí nám říká: "Známe Vás už pár let, četli jsme takřka všechny vašše rozsáhlé stránky a eKnihy o Superpaměti, Bleskovém studiu ... , ale váhali jsme a bohužžel jsme se k vám dostali ažž nyní. Teď nás mrzí, žže jsme k vám nedostali ....  neposlali děti ...... dříve nežž začaly problémy ...". 

 

Zcela ššokující výpočet o neúčinnosti běžných kurzů

Na chviličku se upřímně zamyslete a odhadněte, kolik slovíček si zapamatujete za 1 hodinu běžné jazykové lekce. Cílem není exaktní výpočet, ale co nejbližší odhad. 
Kolik z nich si pak pamatujete i za 3 dny, za týden, za měsíc?

Zamyslete se nad číslem udávajícím trvanlivé zapamatování 
z jedné hodiny.  Nyní si vezměte cenu jazykové lekce 
a vydělte ji číslem udávající trvanlivé zapamatování.

Dejme tomu, žže si trvanlivě zapamatujete 10 a vyššla vám cena za jedno opravdu zapamatované slovíčko. Pro komunikaci potřebujete alespoň 1000 slovíček ( pro jednoduchost zde neberu v úvahu zapamatování jazykových gramatických vzorců). Vynásobte cenu za slovíčko 1000x a máte částku, kolik vás budou stát základy angličtiny. Pro domluvení ve většině situací potřebujete necelé tři tisíce slovíček. 

Kolik stojí běžná výuka vedená bez psychologie super paměti?

Příklad: 
Cena hodiny 150,- = 15,- slovíčko (pokud odhadujete zapamatování 10 trvanlivě)

1000 slov (100 hodin) = 15 tisíc korun.

Pokud jste schopni si zapamatovat 5 slovíček, tak užž je výsledná cena 30 tisíc korun.

Pokud hodina stojí 200,- korun, tak platíte 40 korun za slovíčko 
a výsledná cena á 5 slovíček = 40 tisíc korun.

Když si vezmete v úvahu, žže jde o základ jazyka, tak je to dost pesimistické a to neberu v úvahu cenu a čas na dopravu na 100 hodinový kurz a zpět.

Mimochodem, myslíte si, žže si zapamatujete b잾ně 20 a více slovíček? Pak můžžete být bohatí, protožže pokud to dokᾞete naučit druhé, tak užž musíte znát malý kousek z toho, co děláme my.

Pevně si sedněte a opravdu si dobře spočítejte, kolik to můžže stát v b잾ném kurzu. A kolik úrovní Vám nabízí? Raději to užž nepočítejte.

Jakmile to uděláte, mohou se Vám podlomit kolena. Pokud ne, tak jste buď velmi, ale velmi bohatí, anebo potřebujete místo odhadu dosadit reálné výsledky dosahované v jazykových kurzech.

 

Řeššení, které Vás definitivně dostane k cíli

V informacích, které Vám zaššleme, se dozvíte: 
1. Jaké je reálné zapamatování bez použžití psychologických metod. 
2. Jak se naučit mnohonásobně lépe jen za asi třetinu toho, co lidé b쾞ně zaplatí. 
3. Jak si zapamatovávat bez biflování tak, abyste to dokázali použžít třeba i za rok.


Chcete-li dalšší informace o metodách, kde ji můžžete prožžít, stačí zaslat email, na který Vám zaššleme poznatky, recepty, které Vám ukᾞou možžnosti, nad kterými se mnohým protočily panenky. Mnozí po využžití i jen zlomku z toho, se ozývají a ptají se: "Proč se tak neučí ve šškolách? " Odpověď už znáte. 

DOZVÍTE SE: 
 

 • Jak si můžže kažždý zapamatovávat trvanlivě násobky slovíček, celých vět a umět komunikovat plynule anglicky díky 6 fázovému postupu. 
 • Jak hypnóza, která v zahraničí bývá použžívána i jako metoda bezbolestného porodu přivedla vědce k myššlence vytvořit bezbolestné a beze stresové učení.
 • Jak maximalizujete zapamatování slovíček a vět a začnete myslet v angličtině tak, žže při mluvení nebudete překládat v hlavě ani zdlouhavě myslet na gramatická pravidla a výjimky.
 • Metodu, kterou doporučilo UNESCO jako optimální metodu pro učení cizích jazyků.
 • 3 nutné zdroje, o kterých ve šškolách nic neví a proto jste na těchto stránkách, které komukoliv nezávisle na věku, vzdělání a předchozích zkuššenostech umožžní zvládnout angličtinu prakticky a nikoliv jen teoreticky.
 • Proč lenost neexistuje, když jsou použžívány nejmodernější psychologické metody vnitřní motivace a zapojení 7 typů inteligence a EQ - emociální inteligence.
 • Jak se naučit co nejlevněji v týdenním kurzu, to co by jinak trvalo více nežž 1 - 3 roky.
 • Jak se učit doma zdarma anižž byste kupovali učebnice 
  a počítačové programy za mnoho tisíc. 
 • Jak se naučit za měsíc anglicky doma lépe nežž na kurzu 
  v Anglii
   a ješště za zlomek ceny pobytu.
 • Videa Vám umožžní odhalit, jak překonat bariéry nepsychologické výuky v kurzech a šškolách.
 • Jak dosáhnout hypnotického stavu pro pohodovější učení.
 • Co na to říkají absolventi naššich kurzů?
 • Jak dostat 15% slevu na jeden z nejpropracovanějších jazykových kurzů na světě, se dozvíte odesláním emailu. 

Z DAR MA emailový seriál o zrychleném učení angličtiny

získáte na stránkách věnovaných do nedávné doby průlomové metodě domácího studia Magická Angličtina Extra ještě než jsem toto mé "dítě/ překonal novým "sourozencem" on-line systémem pro samouky - Anglicky fantasticky. 


Zapiššte se z dar ma a získejte volný přístup k mnoha materiálům, receptům, psychologickým poznatkům, počítačovým programům .... 
a mnoha dalšším. Začněte se hravě učit a poznávat, jak rychlé můžže být učení angličtiny díky vedení profesionálů ve využžívání lidského mozku

Libor Činka
psychoterapeut, hypnoterapeut, kouč, 
autor knih a programů s tréninky Superpaměti, 
sout쾞ící na "Olympiádě dušševních sportů" zařazený do encyklopedie osobností "Who is Who". 
 

P. S. 
Čestně prohlaššuji, žže VṚ email bude použit jen pro zaslání informací o zrychleném učení a možžnostech rozvoje lidského potenciálu. VṚ email nebude poskytnut nikomu jinému ani zdarma, ani za úplatu.

P. P. S. 
Jak dostat 15% slevu na jeden z nejpropracovanějšších jazykových kurzů na světě se dozvíte odesláním emailu. 


Pro rychlou orientaci mezi stovkami stránek naššeho centra využžijte služžbu zaslání informací výšše, zacílených podle Vámi žžádané oblasti.

Co o kurzech říkají našši absolventi?

Chcete zdarma odhalit tajemství zrychleného učení angličtiny?

Kdy se konají unikátní kurzy  Angličtina s hypnózou?

To a mnoho dalššího se dozvíte dále.

anglictina-kurz-300x300.gif

banner-sbi-skyscrapper-600x120.jpg

Stránky autora bestselleru
Ovládněte svůj mozek

hypno-head-skyscraper.png

Psychologie


Recent Articles

 1. Hlavní klíč k řešení problémů

  Apr 22, 17 12:31 PM

  Hlavní klíč k řešení problémů - hypnoterapeut Libor Činka o příčinách problémů a jejich řešení

  Read More

 2. top linky

  Feb 21, 17 07:08 PM

  Top linky na nejlepší stránky k zrychlenému učení a úspěchu

  Read More

 3. Psychologie

  Jan 22, 17 01:39 PM

  Psychologie dosahování cílů, překonávání překើek i sebeobrany před hloupostí.

  Read More